Jednym z naszych kluczowych klientów są Wspólnoty Mieszkaniowe oraz Spółdzielnie. Specyfika nieruchomości mieszkalnych wymaga odrębnego podejścia oraz sprecyzowania usługi pod kątem rodzaju nieruchomości i jej infrastruktury technicznej, celów Zarządu Wspólnoty lub Spółdzielni oraz oczekiwań mieszkańców. Obecnie najszybciej rozwijającą się gałęzią jest obsługa techniczna wspólnot mieszkaniowych, której cele w naszej Spółce wyglądają następująco:

Zapewnienie rzetelnej obsługi serwisowej urządzeń i instalacji technicznych.

Obsługę techniczną i serwis konserwowanych instalacji realizujemy najczęściej poprzez objęcie w całości opieki nad wszystkimi instalacjami technicznymi w nieruchomości. System, w którym jedna firma odpowiada za serwis wszystkich instalacji ma szereg zalet, są to min.: łatwość w komunikacji (jeden telefon do zgłaszania wszelkich usterek, gdzie dyspozytor przyjmujący zgłoszenie dokonuje wyboru i wysyła odpowiednią ekipę serwisową), brak rozmycia odpowiedzialności w przypadku sytuacji problematycznych, ujednolicone procedury działania i oszczędności finansowe wynikające z efektu „skali”. We wszystkich nieruchomościach serwisowanych w ten sposób uruchamiamy całodobowy telefon Pogotowia Technicznego 784 764 764, pod które każdy mieszkaniec, administrator czy inna osoba może zgłaszać wszelkie usterki i awarie. Serwis ten obejmuje również interwencje i usługi w lokalach mieszkańców, tak więc nie ma konieczności sięgania po zewnętrzne ekipy w przypadku prostych prac domowych czy kłopotów technicznych wewnątrz lokalu. Dla każdego przejmowanego przez nas obiektu tworzymy tzw. Harmonogram Przeglądów i Konserwacji – dokument w którym opisujemy wszystkie czynności jakie będziemy wykonywać w skali roku, wraz z potwierdzającymi ich wykonanie wpisami oraz protokołami. Dokument ten zapewnia również Zarząd Wspólnoty, że przeglądy i zabiegi konserwacyjne urządzeń dokonywane są zgodnie z DTR oraz odpowiednimi przepisami prawa.

Wsparcie i doradztwo techniczne dla Zarządów Wspólnot i firm Zarządzających nieruchomościami

Współpracując w zakresie nieruchomości obsługi technicznej nieruchomości mieszkalnych zapewniamy naszym partnerom (Wspólnotom Mieszkaniowym, firmom zarządzającym czy Spółdzielniom) stałe wsparcie techniczne i pomoc naszych inspektorów nadzoru (wszystkie branże) czy rzeczoznawców. Pomagamy w opracowaniu scenariusza Planu Remontów oraz weryfikujemy i kontrolujemy prace powierzone ekipom zewnętrznym.

Najczęściej jednak Zarządy Wspólnot czy Zarządcy Nieruchomości korzystają z naszego wsparcia w zakresie generowania oszczędności dla nieruchomości, która obejmuję min: weryfikację zużycia energii elektrycznej (min. montaż i doradztwo w zakresie układów kompensacji mocy biernej), regulacja automatyki cieplnej, weryfikacja mocy zamówionej oraz inne prace w zakresie optymalizacji kosztów utrzymania technicznego i mediów.

Pomoc w ocenie stanu technicznego nieruchomości

Facility Management Group udziela Wspólnotom Mieszkaniowym oraz firmom Zarządzającym Nieruchomościami wsparcia w zakresie odbiorów technicznych nieruchomości od developera czy wykonawcy. Poprzez zespół zatrudnionych i współpracujących inspektorów nadzoru czy rzeczoznawców uczestniczymy w odbiorach sporządzając dokumentację techniczną z określeniem i dokumentacją fotograficzną wad i usterek nieruchomości. Szczegółowy odbiór techniczny oraz skuteczna egzekucja uprawnień wnikających z tytułu rękojmi i gwarancji zapewnia później niezakłócone funkcjonowanie nieruchomości.

W ramach wsparcia technicznego wykonujemy również wszelkie przeglądy w nieruchomości wymagane przez Prawo Budowlane. W przypadku zlecenia obsługi technicznej przeglądy te niejednokrotnie są w cenie usługi. Oprócz przeglądów technicznych istnieje również możliwość powierzenia prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego 
 
Copyright © 2010 Facility Management Group.   o firmie  |  obsługa techniczna nieruchomości  |  wspólnoty mieszkaniowe  |  przeglądy  |  pogotowie techniczne  |  zaufali nam  |  do pobrania
 
 
Webdesign by stylogic.pl   kontakt      mapa strony